Hvitsten Vel er nå den stolte eieren av tomten til Hvitsten Grendehus!


Publisert: 09.02.2024

Hvitsten Vel er nå den stolte eieren av tomten til Hvitsten Grendehus!

Som kjent for mange ble Hvitsten Grendehus bygget på dugnad på 1980-tallet.

I forbindelse med byggingen av Grendehuset stilte Thomas Fredrik Olsen grendehustomten til disposisjon med en festekontrakt på 40 år til kr. 200 pr år. I tillegg bistod familien Fred. Olsen med støtte til byggingen i form av et rente- og avdragsfritt lån på kr. 550.000 knyttet til "pant i festeretten til grunn".

Selve Grendehuset har således vært Hvitsten Vel sin eiendom siden det ble bygget, mens tomten har vært festet. Festekontrakten utgikk 31. desember 2023. En forlengelse av eksisterende festekontrakt var ikke aktuelt for bortfester.

I Hvitsten Vel har Grendehusets fremtid vært informert om og diskutert på flere årsmøter og ekstraordinære årsmøter i 2021, 2022 og 2023. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2022 som bl.a. innhentet takst på tomt og bygning, og gjennomførte spørreundersøkelse blant medlemmene i vellet. I spørreundersøkelsen kom det klart fram at respondentene ønsket å ha et grendehus i Hvitsten som et sted for felles aktiviteter. På ekstraordinært årsmøte i november 8. november 2022 fikk styret mandat til å undersøke finansieringsmuligheter og forhandle fram en kjøpsavtale med bortfester.

På ekstraordinært årsmøte i Hvitsten Vel 30. november 2023 ble det enstemmig vedtatt at vellet skulle løse inn (kjøpe) festet tomt til Hvitsten Grendehus. I tillegg ble det vedtatt å kjøpe et tilleggsareal på ca. 212 kvm som brukes av Hvitsten Naturbarnehage.

Tomtekjøpet ble fullført ved signering av "Avtale - Innløsning av festet tomt" i desember 2023 og innbetaling til bortfester i januar 2024.

Dette innebærer at Hvitsten Vel nå er den stolte eieren av både bygning og tomt for Hvitsten Grendehus!

Hvitsten Grendehuset er viktig for å ha et felles samlingssted som understøtter arbeidet med å ha et levende lokalsamfunn i Hvitsten.

---

Innløsning av festet tomt er en stor økonomisk forpliktelse for Hvitsten Vel som en liten frivillig organisasjon. Vi vil derfor invitere til "dugnad" for å få redusert lånesummen.

Vennlig hilsen
Hvitsten Vel, styret

 

Spørsmål eller kommentar kan sendes til post@hvitstenvel.no eller telefon til styrets medlemmer (kontaktinformasjon på forsiden).