Om Hvitsten kirkested

Arne Eriksen

Gave fra fru Bolette Olsen
Hvitsten kan takke fru Bolette Marie Olsen for at stedet fikk sitt kapell. Da sogneprest Ludvig Bærøe kom til Vestby i 1901, fikk han den hyggelige velkomsthilsen fra henne at hun for egen regning ville få oppført et kapell i Hvitsten, et tilbud som ble mottatt med begeistring og takk av så vel sogneprest som biskop. Bolette Olsen, født 1829, død 1923, var gift med skipsreder Petter Olsen. De var foreldre til skipsreder Fred. Olsen den eldre, og oldeforeldre til nålevende skipsreder Fred. Olsen. Bolette Olsen, som ble enke i 1899, ofret mye tid og omtanke på Hvitstens ve og vel. Allerede i 1887 hadde hun sammen med ektemannen Petter skjenket et bedehus til stedet, og opprinnelig var tanken at dette skulle utvides til et kapell. Men slik ble det ikke. Dette huset, som ligger akkurat ved minnesmerket over Leif Aasen, gikk over til å bli privatbolig. Så ble Hvitsten kapell reist og innredet - på initiativ og bekostning av fru Bolette Olsen, på det stedet vi nå alle kjenner, og det ble overdratt til kommunen med et legat til vedlikehold. Kapellet ble innviet 11. februar 1903 av biskopen i Oslo, Anton Chr. Bang. Bolette Olsen var avholdt i Hvitsten, og ble hyllet av stedets beboere med fakkeltog og folkefest både på sin 75 års- og sin 90 årsdag. Hun er blitt karakterisert som overmåte gavmild og gjestfri, med omsorg for mennesker i nød, og med små fordringer for seg selv.

Arkitekt Harald Sundby
Arkitekt for Hvitsten kapell ble vestbymannen Harald Sundby. Harald Sundby var en mann med mange originale ideer, og ikke så lite av en filosof. Han var meget begavet, syslet med oppfinnelser, og tok blant annet verdenspatent på et automatgevær. Han tok oppgaven med Hvitsten kapell meget alvorlig, og reiste omkring og studerte kirkebygg. Sundby var opptatt av stavkirkene, og trekk fra dragestilen kan gjenkjennes i kapellet i Hvitsten, samtidig som det kjennetegnes ved sitt kraftig dimensjonerte klokketårn. Veggene er oppført av bindingsverk med utvendig mørkebrun staffpanel, med spissbuede vinduer. Kirkerommets stolper og takbjelker er forsynt med utskårne dragehoder. Taket er tekket med vosseskifer. Byggearbeidene ble påbegynt i desember 1901, under ledelse av den svenske byggmester Kristoffer Anderson. En av hjelpeguttene, Peter Berthelsen, døde brått sommeren 1902, og på begravelsesdagen ble det for første gang ringt med klokkene i Hvitsten. Klokkene ble støpt ved Nauen klokkestøperi ved Tønsberg. De bærer årstallet 1902, og navnene Bolette og Petter Olsen.

Interiøret
Hva interiøret angår, ble orgelet levert av orgelbygger Jørn Filtvelt. Dette orgelet ble brukt frem til 1965, da kapellet fikk et nytt Dereux-orgel fra Steinway & Sons. Altertavlen i nygotikk fremstiller Jesus i Getsemane, og er malt av Borghild Røed-Lærum, som var datterdatter av Bolette Olsen. Benker, prekestol og døpefont er laget av snekker Christoffer Andresen. Også lamper og mye av kirkesølvet er gitt av Olsen-familien. Der fins imidlertid også andre glade givere: En messingkanne til dåpsvann ble gitt av Annie WinterHjelm, og to lin-alterduker av Olga Hansen og Signe Sekkebekk. I kirken henger også seks malerier med motivene Jesus i Getsemane, Jesu gravleggelse, Maria med barnet, Hyrdenes tilbedelse, Jesus hos Marta og Maria, Hyrdene på marken. Fem av disse maleriene er malt av Henrik Wergelands brorsønn, Oscar Arnold Wergeland, mest kjent for sitt maleri "Riksforsamlingen på Eidsvoll". Ekteparet Fride og Oscar Wergeland bodde i "Wergelands-huset", et av de eldste husene i Hvitsten, på veien mot "Katten". De hadde ingen barn, og maleriene ble testamentert til Hvitsten kapell.

Fra kapell til kirke
Ved kongelig resolusjon av 22. januar 1903 ble det gitt tillatelse til at Hvitsten kapell kunne innvies til kirkelig bruk. Det vakre kapellet ble innviet 11. februar samme år, og det ble ved å ha status som kapell til 1. mars 1998. Fra denne dato ble Hvitsten kapell godkjent som kirke.
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet uttalte i januar 1998: "Departementet finner å kunne godkjenne Hvitsten kapell som kirke i henhold til kirkeloven § 17 - - - - . Med virkning fra 1. mars 1998 opprettes et nytt sokn i Vestby prestegjeld. Soknet skal ha den samme geografiske utstrekning som det tidligere Hvitsten kapelldistrikt og ha navnet Hvitsten sokn - - -." Overgangen fra kapell til kirke medførte visse forpliktelser for Vestby kommune, også av økonomisk art, et ansvar kommunen påtok seg etter vedtak i kommunestyret.